Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Bán nhà mặt tiền Quận 3

Bán nhà Quận 3 trên 500 tỷ

Bán nhà Quận 3 dưới 500 tỷ

Bán nhà Quận 3 dưới 300 tỷ

Bán nhà Quận 3 dưới 200 tỷ

Bán nhà Quận 3 từ 70-100 tỷ

Bán nhà Quận 3 từ 50-70 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 40-50 tỷ

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 30-40 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 20-30 tỷ


Bán nhà Quận 3 từ 15-20 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 10-15 tỷ

xxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 7-10 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 5-7 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 3-5 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 2-3 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 từ 1-2 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bán nhà Quận 3 dưới 1 tỷ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx